Sustainable Living Museum / Volhoubare Lewendigemuseum

Die Sonskip Aardskip
The Sonksip Earthship
The heavenly difference in living

Presenting an innovative sustainable earthship development nestled in South Africa, designed with the following objectives

  • A living sustainable museum showcasing self-sustaining, autarkic building
  • Residential quarters
  • Orania EJM IT office

Click here to continue to “Purpose”

Die hemelse verskil op die aarde.

Hierdie is ‘n innoverende volhoubare aardeskipontwikkeling wat in Suid-Afrika geleë is, ontwerp met die volgende doelwitte:

  • ‘n Lewende volhoubare museum wat selfonderhoudende, autarkiese bou demonstreer
  • Woonkwartiere
  • Orania EJM IT kantoor

Klik hier om deur te gaan na “Doel”

What Are Earthships?


Earthships epitomize a groundbreaking approach to sustainable living and environmentally conscious architecture. Conceptualized by architect Michael Reynolds, these dwellings are ingeniously crafted to operate entirely off-grid, minimizing reliance on conventional utilities. Utilizing a blend of natural and recycled materials, Earthships are not only structurally innovative but also environmentally friendly.

At the core of Earthship design is the philosophy of fostering a harmonious relationship between humanity and the surrounding environment. Through pioneering techniques, such as passive solar heating, rainwater harvesting, and greywater recycling, these homes strive to minimize their ecological footprint while maximizing self-sufficiency.

By harnessing renewable energy sources and implementing efficient water management systems, Earthships exemplify a holistic approach to sustainable living. Their unique integration of architectural ingenuity and environmental consciousness serves as a beacon of inspiration for those seeking to coexist harmoniously with nature.

In essence, Earthships stand as shining examples of how modern design can embrace sustainability without compromising comfort or functionality. They offer a compelling vision for a more sustainable future, where humans and nature thrive in balance.

Wat is Aardskepe?

Aardskepe is ‘n baanbrekersbenadering tot volhoubare leefstyl en omgewingsbewuste argitektuur. Gekonseptualiseer deur argitek Michael Reynolds, is hierdie wonings vindingryk ontwerp om heeltemal van die rooster af te werk, wat die verbruik van konvensionele nutsvoorsienings minimaliseer. Deur ‘n samevoeging van natuurlike en herwonne materiale te gebruik, is Aardskepe nie net struktureel innoverend nie, maar ook omgewingsvriendelik.

Die kern van Aardskep-ontwerp is die filosofie van die bevordering van ‘n harmoniese verhouding tussen mensheid en die omringende omgewing. Deur baanbrekers tegnieke soos passiewe sonverhitting, reënwateropvang en grys waterherwinning te implementeer, streef hierdie wonings daarna om hul ekologiese voetspoor te minimaliseer terwyl hulle selfonderhoudendheid maksimaliseer.

Deur hernubare energiebronne te benut en effektiewe waterbestuurstelsels te implementeer, beliggaam Aardskepe ‘n holistiese benadering tot volhoubare lewe. Hul unieke integrasie van argitektoniese vindingrykheid en omgewingsbewustheid dien as ‘n baken van inspirasie vir diegene wat streef om harmonieus met die natuur te bestaan.

In essensie staan Aardskepe as blinkende voorbeelde van hoe moderne ontwerp volhoubaarheid kan omhels sonder om gerief of funksionaliteit te kompromitteer. Hulle bied ‘n oortuigende visie vir ‘n meer volhoubare toekoms, waar mens en natuur in balans floreer.

Wall of Fame – Bekendes

Hall of Fame - Sterre
Buitebandlegging deur eerste burger – Cornerstone ceremony 17-10-2011
« of 16 »

Contact / Kontak ons